×

این هلدینگ سالانه به دانشجویان منتخب بورسیه تحصیلی می دهد..

هلدینگ دلتا ایزسیز سالانه به دانشجویان منتخب بورسیه تحصیلی می دهد. همچنین این هلدینگ تا به امروز برای 1032 دانشجو بورسیه داده است و تا اتمام تحصیل همیشه در کنار ایشان بوده است.