×

منابع انسانی

سیاست منابع بشری هولدینگ دلتا

در راستای اهداف و راهبردهای آینده شرکت ما، ساختار سازمان را متحرک نگهداشته آماده هر نوع تغییر میباشیم.
برای رسیدن به موفقیت های یک نهاد، فقط میتوان از طریق بالا بردن سطح تحصیل، آماده بودن در تازه گی ها و تغییرات، ریسک پذیری، با انرژی بودن، اصل توسعه انفرادی به هدف تکامل شرکت و ممنونیت پرسونل صورت گیرد.
بلند بردن کیفیت و سیاست خدمات، از طریق فراهم نمودن زمینه ترینینگ و سیمینار
های کاریر خود را بفرستید CV

ik@deltaholding.net

 
فرم درخواست شغل