×

اجرای پی مدرسه ابتدایی سید خان ایزسیز شروع شد.

در همایشی با حضور شهردار محترم اسنیورت استانبول جناب آقای نجمی کادی اوغلو و رئیس هیات مدیره هلدینگ دلتا ایزسیز عملیات ساخت مدرسه ابتدائی سید خان ایزسیز آغاز گردید.