×

هدیه زیبای سید خان ایزسیز به مادران

در مراسم قرعه کشی که در سالن مراسم ایشیلداک توسط بنیاد اوقاف بیلیکدوزو برگذار گردید 200 نفر از مادران در این قرعه کشی برای اعزام به سفر حج انتخاب گردیدند.

در این مراسم نماینده اولین دوره حزب عدالت و توسعه جناب آقای سید خان ایزسیز طی سخنرانی در حضور هفت هزار شرکت کننده خبر برگشت 110 نفر از مادران اعزام شده به حج خبر دادند و همینطور خبر از برگزاری مراسم قرعه کشی برای انتخاب 200 نفر از 1370 ثبت نام کننده دادند و اعلام نمودنند که در طول دو سال آینده تصمیم دارند تمامی مادران ثبت نام کننده گان را راهی سفر حج عمره نمایند.